تیر ماه 1395

 

مراقبه برای صلح جهانی
زمان: 18:00 - 18:30
مکان: جهانی
برنامه: مراقبه و نیایش برای صلحجشن زندگی
زمان: 17:00 - 20:00
مکان: مرکز مراقبه
برنامه: مراقبه. بیست دقیقه


شهریور ماه 1359

 

بهبود زمین
زمان: 17:00 - 19:00
مکان: جهانی
برنامه: مراقبه. 10-15 دقیقه


مهر ماه 1359

 

صلح برای همه
زمان: 17:00- 19:00
مکان: جهانی
برنامه: مراقبه. 10-15 دقیقه


آذرماه 1359

 

صلح برای همه
زمان: 17:00 - 19:00
مکان: جهانی
برنامه: مراقبه. 10-15 دقیقه

 
 • مرداد ماه 1359

  برنامه: تعالیم رومی

  زمان: سه شنبه ها. 23:00
  مکان:تالار گفتگو

  برنامه: معنویت روزانه
  زمان: پنج شنبه ها. 23:00
  مکان: تالار گفتگو

  برنامه: سفر به خود پنهان
  زمان: یک شنبه ها. 23:00
  مکان: تالار گفتگو

  دی ماه 1359

  برنامه: مراقبه عمومی
  زمان: شنبه ها 19:30- 21:30
  مکان: مرکز مراقبه

  برنامه: مراقبه بصیرت
  زمان: چهارشنبه ها 18:30 - 20:30
  مکان: مرکز مراقبه